Algemene voorwaarden

1 februari 2019 Algemene voorwaarden GNC Duurzaam pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN zoals deze gehanteerd worden door: GNC Duurzaam B.V. hierna ook te noemen GNC, GNC Duurzaam, Green Nordic Comfort alsmede wij of ons, gevestigd aan Ir. Lelystraat 1a, 4152 LS Werkendam. GNC Duurzaam B.V. ingeschreven bij de KvK te onder nummer 73915726.

1. Geldigheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door GNC gedane aanbiedingen en alle door GNC uit hoofde van haar bedrijf gesloten overeenkomsten.
1.2. De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
1.3. Een opdracht of bestelling door een Opdrachtgever/koper geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden.
1.4. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5. Indien een Opdrachtgever/koper zelf ook algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing indien en voor zover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
1.6. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.
1.7. Indien GNC niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat GNC het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

2. Overeenkomst
2.1 Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedingen door ons gedaan zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij dit schriftelijk bevestigen.
2.2 Afspraken met onze personeelsleden of door ons ingeschakelde hulppersonen binden ons niet indien en voor zover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.
2.3 Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
2.4 Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer
beoordeling.
2.5 GNC is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtingen door derden te laten uitvoeren.
2.6 Het is Opdrachtgever/koper niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van GNC haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
2.7 Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt.

3. Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de Opdrachtgever/koper gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgegeven.
Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoerlegging hiervan tenvolle voor rekening van de Opdrachtgever/koper.
3.2 Indien en voor zover de verlangde wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen wordt hiervan door ons mondeling of schriftelijk mededeling gedaan aan de Opdrachtgever/koper.
3.3 Hogere kosten ten gevolge van de verlangde wijzigingen worden aan de Opdrachtgever/koper doorberekend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven.
3.4 Indien en voor zover de Opdrachtgever/koper niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de
oorspronkelijke afspraak uitgevoerd.
3.5 Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de Opdrachtgever/koper geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke
overeenkomst gebonden.
3.6 Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele overschrijding komt geheel voor risico van de Opdrachtgever/koper.

4. Annulering
4.1. In het geval van annulering van een opdracht of bestelling is de Opdrachtgever/koper een gefixeerde schadevergoeding ten bedrage van 10% van de koopsom of aanneemsom aan GNC verschuldigd, zulks onverminderd het recht van GNC om vergoeding van de daadwerkelijke schade te vorderen.

5. Prijzen / kosten
5.1 Alle door GNC gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Evenmin zijn bij de prijzen, transportkosten,
verzekeringskosten en dergelijke inbegrepen.
5.2 Alle door GNC opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.
5.3 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door GNC aan de Opdrachtgever/koper doorberekend.
5.4 Indien de leveranciers van GNC hogere of lagere prijzen dan ten tijde van het opstellen van een offerte door GNC voorzien was, in rekening brengen, brengt GNC deze verhoging of
verlaging bij de Opdrachtgever/koper in rekening.
5.5 Indien GNC een vaste aanneemsom is overeengekomen is deze berekend naar het prijs en kostenniveau van het moment waarop de aanneemsom is gegeven. Tussentijdse prijs- en
kostenstijgingen kunnen worden doorberekend.

6. Materialen/diensten
6.1 Alle eventueel door GNC geleverde materialen zijn in principe van normale handelskwaliteit, met dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs aanleiding kunnen geven.
6.2 Bij de bepaling van de kwaliteit van de door GNC geleverde goederen en diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de Opdrachtgever/koper van de betreffende
goederen of diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de
gemiddelde kwaliteit van alle door GNC geleverde goederen en werkzaamheden alsmede de hiervoor berekende prijzen.
6.3 De door GNC te geven garantie op materialen en goederen wordt gegeven overeenkomstig de door de producent gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat GNC niet voor een gebrek aansprakelijk gesteld kan worden indien en voor zover de producent van de betreffende goederen daarvoor niet aansprakelijk is.
6.4 De Opdrachtgever/koper kan zich pas op garantiebepalingen met betrekking tot geleverde goederen beroepen indien en voor zover hij aan al zijn verplichtingen jegens GNC heeft voldaan of zich daarvoor garant stelt.
6.5 Indien blijkt dat bestelde goederen niet meer leverbaar zijn zullen deze worden vervangen door goederen die qua uiterlijk, kwaliteit en prijs het beste alternatief zijn voor de niet leverbare producten. Geringe afwijkingen zijn voor de koper geen reden om de goederen te weigeren.

7. Vergunningen/leges
7.1 Indien er voor het realiseren van een bepaald project vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient de Opdrachtgever/koper hier zelf voor te zorgen.
7.2 Indien er ingevolge het eerste lid kosten (zoals bijv. leges, onderzoekskosten etc.) verschuldigd zijn zorgt de Opdrachtgever/koper zelf voor de betaling hiervan.
7.3 Indien GNC bemiddelt bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen wordt dit naar beste kunnen gedaan. GNC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien de vergunning of ontheffing wordt geweigerd of indien er aan het verlenen van de vergunning of ontheffing strenge voorwaarden worden gesteld.
7.4 Indien GNC omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing mededelingen doet, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt weigeren van een vergunning of ontheffing geen reden tot ontbinding, opschorting of schadevergoeding zijn.

8. (Op)levering
8.1 Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij benadering en worden door GNC gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
8.2 Een werk is opgeleverd op het moment dat GNC dit de Opdrachtgever/koper schriftelijk of mondeling heeft meegedeeld of op het moment dat de Opdrachtgever/koper het gebouwde of geleverde feitelijk in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.
8.3 Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat ze in de feitelijke macht van de Opdrachtgever/koper zijn gekomen of hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of op het moment waarop GNC aangeeft dat de goederen door de Opdrachtgever/koper afgehaald kunnen worden of op het moment dat de goederen op transport worden gesteld.
8.4 Indien de Opdrachtgever/koper de goederen niet afhaalt, staan deze geheel voor eigen rekening en risico te zijner beschikking op een nader door GNC aan te geven locatie opgeslagen.
8.5 Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding.
8.6 Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de Opdrachtgever/koper niet of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting uit de overeenkomst en deze bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden.
8.7 De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot schadevergoeding.

9 (Extra) Werkzaamheden
9.1 Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste opgave van de Opdrachtgever/koper dan worden deze werkzaamheden tegen het gangbare tarief
doorberekend.
9.2 Indien een vast tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden is afgesproken is dit afgesproken ten behoeve van GNC.
9.3 De Opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten met onze werkzaamheden een aanvang kunnen nemen en/of de goederen
zonder belemmeringen kunnen afleveren.
9.4 Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, extra transportkosten, en/of een aan de Opdrachtgever/koper te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare
uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de Opdrachtgever/koper komen zij verwezen naar het volgende artikel.

10. Aansprakelijkheid
10.1 GNC is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirectemgevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de Opdrachtgever/koper of zijn
personeelsleden, daden of nalatigheden van ons, onze personeelsleden, dan wel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en
nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10.2 Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een Opdrachtgever/koper te vergoeden. Alleen directe materiële door de Opdrachtgever/koper
geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan GNC toe te rekenen gedragingen, komt tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding in
aanmerking.
10.3 Wij zijn nimmer jegens onze Opdrachtgever/koper aansprakelijk voor eisen welke door overheid en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht.
10.4 Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de omstandigheden leveren voor GNC overmacht op. Dit is onder meer in het geval - bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden, - bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen, - bij het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers van GNC, - bij brand op het bouwproject of op de plaats waar benodigde goederen liggen opgeslagen - bij werkstakingen, oorlog en molest, - wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren - bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen - bij ziekte van werknemers en/of de aandeelhouder(s) van GNC - in het geval van oorlog, molest, natuurrampen en terrorisme
10.5 Ingeval van overmacht is GNC ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft GNC het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voor zover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan GNC, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.
10.6 Wanneer de Opdrachtgever/koper meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe vanverval van zijn rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.
10.7 GNC is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever/koper en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van GNC of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever/koper
10.8 De Opdrachtgever/koper is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen.
10.9 De Opdrachtgever/koper zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen: - gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de Opdrachtgever/koper een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. - als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht de Opdrachtgever/koper op zijn beurt werkzaam is - geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de Opdrachtgever/koper of bij degene voor wie de Opdrachtgever/koper werkzaam is - gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de Opdrachtgever/koper zelf of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de Opdrachtgever/koper werkzaam is. - beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voor zover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op de Opdrachtgever/koper (of op degene ten wiens behoeve de Opdrachtgever/koper werkzaam is) heeft, strekt. - het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht , de eventuele schade niet dekt. - het feit dat de Opdrachtgever/koper minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden
10.10 De onder 10.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de Opdrachtgever/koper, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet ter zake.
10.11 Indien de goederen aan de Opdrachtgever/koper zijn geleverd is deze vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen.

11. Reclamatie
11.1 De Opdrachtgever/koper is verplicht om terstond na de levering/oplevering van het werk en/of de goederen dit of deze grondig te inspecteren op gebreken alsmede bij de aflevering van goederen deze te controleren op onder meer gewicht en hoeveelheid.
11.2 Bij aanwezigheid van gebreken als bedoeld in het vorige lid is de Opdrachtgever/koper verplicht om ten spoedigste nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.
11.3 Laat de Opdrachtgever/koper na om binnen 8 dagen na de levering of oplevering te reclameren, dan wordt hij, zonder dat tegenbewijs is toegelaten, geacht met de staat waarin het
gekochte is geleverd of het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
11.4 Reclamaties die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. De Opdrachtgever/koper is ten allen tijde verplicht om GNC tot het doen van reparaties de gelegenheid te geven en dient GNC daartoe schriftelijk in gebreke te stellen.
11.5 Reclamaties geven de Opdrachtgever/koper niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of betaling uit te stellen, dan wel na te laten.
11.6 Reclamaties dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

12. Eigendomsvoorbehoud/verpanding
12.1 Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen blijven door ons geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot eerdere door ons geleverde goederen ongeacht of deze goederen betaald zijn of niet.
12.2 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de Opdrachtgever/koper hebben.
12.3 Wij hebben het recht om deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige Opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surseance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd of wanneer de Opdrachtgever/koper andere verplichtingen jegens GNC niet nakomt dan wel er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever/koper tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen.
12.4 Na het terughalen van de goederen zal de Opdrachtgever/koper worden gecrediteerd voor de dagwaarde van de teruggehaalde goederen, welke in geen geval hoger kan zijn dan de
oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
12.5 Het is de Opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het
vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.
12.6 Opdrachtgever/koper dient de goederen welke krachtens dit artikel nog eigendom van GNC zijn in voldoende mate onder zijn inboedelverzekering te verzekeren.
12.7 Op alle afgeleverde goederen die door betaling eigendom van de Opdrachtgever/koper zijn geworden en zich nog in handen van de Opdrachtgever/koper bevinden, behoudt GNC zich
hierbij reeds nu het recht voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die
GNC dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever/koper mocht hebben. GNC is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever/koper onherroepelijk
gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever/koper op te treden.
De Opdrachtgever/koper verplicht zich op verzoek van GNC aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen. De verpanding als bedoeld in dit artikellid geldt ook voor het vestigen van een pandrecht op de verzekeringspenningen welke aan Opdrachtgever/koper (zullen) worden uitbetaald wegens beschadiging of het tenietgaan van de goederen alsmede op de nog niet door een consument/afnemer betaalde koopsommen waar Opdrachtgever/koper wegens de doorlevering recht heeft.
12.8 Opdrachtgever/koper is verplicht om wanneer hij de goederen waarvan GNC krachtens het in dit artikel bepaalde nog eigenaar is aan derden verkoopt bij deze levering een identiek
eigendomsvoorbehoud als hierboven omschreven te bedingen.

13. Betaling
13.1 Door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons geleverde goederen en diensten worden door ons al dan niet bij wijze van voorschot gefactureerd.
13.2 De Opdrachtgever/koper is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voor zover de Opdrachtgever/koper dit achterwege laat wordt zonder meer aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan. De Opdrachtgever/koper kan zich in een later stadium niet op de onjuistheid van de betreffende factuur en de inhoud daarvan beroepen.
13.3 Indien de Opdrachtgever/koper door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter te houden of in verrekening te brengen.
13.4 Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden.
13.5 Wanneer de Opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de Opdrachtgever/koper alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.
13.6 Wanneer wij een bepaalde Opdrachtgever/koper in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende Opdrachtgever/koper noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid doen en blijft het in lid c. bepaalde onverkort van toepassing.
13.7 De Opdrachtgever/koper is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.
13.8 Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.
13.9 De Opdrachtgever/koper is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke ingetreden maand zal als volledige maand worden gerekend.
13.10 De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,- - exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.
13.11 De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde
betaling te verkrijgen.
13.12 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling.

14. Bijzondere bepalingen
In aanvulling op bovenstaande bepalingen gelden ten aanzien van de onderstaande producten en diensten de volgende aanvullende bepalingen. I. Consignatie a. Indien GNC goederen aan Opdrachtgever/koper in consignatie geeft of showroommodellen ter beschikking stelt blijft GNC eigenaar van die goederen tot het moment waarop deze goederen aan haar betaald zijn. b. De Opdrachtgever/koper is gehouden zich als een goed huisvader ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde goederen te gedragen. c. Opdrachtgever/koper dient deze goederen voor eigen rekening te verzekeren tegen de gevolgen van brand, diefstal en ander van buiten komend onheil (inboedelverzekering). d. Opdrachtgever/koper is ten volle aansprakelijk voor de vermissing van of beschadigingen aan de onder sub a. bedoelde goederen. e. In het geval van consignatie zijn de artikelen 12.3 t/m 12.8 onverkort van toepassing. II.Offertes, tekeningen en berekeningen a. Offertes, tekeningen en berekeningen blijven eigendom van GNC. De Opdrachtgever/koper is verplicht om, ongeacht het al dan niet doorgaan van een opdracht, offertes, tekeningen en berekeningen aan GNC te retourneren. b. GNC is gerechtigd om de werkzaamheden in verband met tekeningen, offertes en berekeningen tegen de gangbare tarieven door te berekenen. c. Het is de Opdrachtgever/koper verboden om de offertes, tekeningen en berekeningen of kopieën daarvan al dan niet tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven. Onder derden worden niet verstaan gerechtelijke deskundigen, overheidsinstellingen en anderen die voor de voortgang of controle op de werkzaamheden normaliter inzage in dergelijke bescheiden hebben. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om tekeningen, offertes en berekeningen aan met GNC concurrerende bedrijven, zoals bouwbedrijven en architecten, ter beschikking te stellen. d. Op overtreding van voornoemde bepaling staat een boete ter grootte van 12% van het offertebedrag inclusief BTW, een en ander onverminderd het recht van GNC om volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Slotbepaling
Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijke rechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »